Výzva k zasílání příspěvků

Pro XXVI. Olomoucké dny rusistů 8.–9. 9. 2022 jsou vyhlášena následující témata:

Literárněvědná sekce:
• Téma konce a nového začátku v ruské literatuře

Literárněvědnou část konference „Téma konce a nového začátku“ lze chápat jako dialektiku střetu různých mnohdy protichůdných a nesourodých sil, jako vzájemnou propojenost a dichotomii částí uvnitř celku nebo rozlišení dvou různých, ale souvisejících stavů jevu a jeho vlastností. Ale toto téma je zároveň možné vykládat jako nekonečný pohyb a metamorfózu vzájemně neoddělitelného a neustále se překrývajícího konce a začátku. Konec a začátek je zároveň disciplínou literárních žánrů, neoddělitelnosti obsahu a formy a také metaforou stále se generujících a asociujících významů. Lze klást otázky, kde v díle začíná a končí autor, kde začínají a končí práva textu a co je výsadním prostorem čtenáře a jeho interpretace. Rovněž tak lze klást otázky týkající se limitů lidského života, jeho časového a prostorového začátku a konce, jakož i začínajících a končících lidských dějů a jejich projevů v literatuře.

Frazeologická sekce:
• Člověk ve frazeologii

Sekce se bude zabývat těmito tématy:
– člověk a jeho intelekt, charakter, emoce atd. v ruské frazeologii a paremiologii v pohledu synchronním a diachronním;
– antropologické a antropocentrické přístupy ke studiu frazeologie a paremiologie;
– axiologický aspekt ve studiu frazeologie a paremiologie: hodnoty a antihodnoty;
– obraz člověka podle frazeologických a paremiologických slovníků;
– ideografický princip při popisu „člověka ve frazeologii“;
– člověk ve frazeologickém obrazu světa a lingvokulturní a kognitivní přístupy k této problematice.

• Rod, pohlaví, gender ve frazeologii

– vztah mezi rodem a pohlavím ve slovníkových výkladech ruských frazeologických výrazů a současným územ
– muž a žena v ruské literární a dialektické frazeologii a paremiologii
– dynamika mužských a ženských stereotypů: v ruské frazeologii a paremiologii
– frazeologické jednotky a parémie s rodovými, pohlavními a genderovými znaky a jejich proměny v současné ruské řeči

Lingvistická sekce:
• Pragmatika v jazyce

V souladu s aktuálními tendencemi výzkumu jazyka v interdisciplinárních souvislostech pokrývá vyhlášená tematika široký okruh témat souvisejících s vlivem jazyka na mimojazykovou skutečnost. Vítáme témata z okruhu strategií verbální komunikace, řečových aktů, manipulativních technik, problematiky inference, prostředků argumentace v komunikaci a další témata pragmaticky orientované lingvistiky. Obzvlášť přínosná bude prezentace zvolené problematiky v konfrontaci ruštiny s jinými jazyky.
Oficiálním jazykem konference je ruština. Autoři zodpovídají za obsah a jazykovou správnost svých příspěvků. Maximální rozsah abstraktu je 1500–1800 znaků. Délka prezentace je maximálně 20 minut.

Jakmile budete vyrozuměni o přijetí vašeho abstraktu, prosíme, abyste uhradili konferenční poplatek.
Nejzazší termín pro zaregistrování a odeslání abstraktu je 15. 5. 2022.
Nejzazší termín pro vyrozumění o akceptaci vašeho abstraktu je 29. 5. 2022.