Pokyny pro autory

Vzor úpravy anotace

Příspěvky prezentované na konferenci budou opublikovány v časopise „Rossica Olomucensia. Časopis pro ruskou a slovanskou filologii“ katedry slavistiky FF UP (ISSN: 0139-9268) v rozšířené verzi (27 tisíc znaků včetně mezer) za podmínek, že budou splňovat formální náležitosti a projdou recenzním řízením: Rossica Olomucensia.

Termín pro zaslání příspěvku zpracovaného dle požadavků: do 16. 10. 2022